Organizační řád

Přihlášení

Přihlásit k ubytování a stravování se může každý, kdo se chce zúčastnit exercicií, semináře (popř. jiné organizované akce) nebo přijede na pouť. O přijetí rozhoduje zástupce rektora nebo jím pověřený pracovník. Přihlášení je možné telefonicky, poštou, emailem nebo pomocí přihlášky na www stránkách.

Ubytování

K ubytování jsou nabízeny pokoje s příslušenstvím nebo pokoje, kde je sociální zařízení společné na chodbě. Podle typu pokoje je určena cena. Aktuální ceník je uveden na internetových stránkách (www.stojanov.cz). Není zde možné trvalé ubytování a ubytování osob s infekční chorobou. Není též možné ubytování osob s domácími zvířaty.

Ubytování hostů je možné pouze po předchozí domluvě. Výjimku může udělit pouze zástupce rektora nebo jím pověřený pracovník.

Nástup

Nástup k ubytování (stravování) je možný podle domluvy, případně podle předem stanoveného programu exercicií. Při nástupu se každý host prokáže občanským průkazem, případně cestovním pasem. Po zápisu do ubytovací knihy nebo do seznamu účastníků duchovní obnovy, semináře nebo kurzu, obdrží hosté klíče od pokoje a od domu. Pokud hosté přijedou vlastním vozidlem, je možné parkovat ve dvoře poutního domu. Je nutné postavit vozidlo tak, aby nebránilo při průjezdu ostatním vozidlům a byl volný průjezd k budovám ve dvoře a ke garážím.

Platba

Hosté jsou povinni uhradit náklady na ubytování a stravování při nástupu (výše nákladů je sdělena všem hostům předem), a to v kanceláři poutního domu Stojanov. Po předchozí domluvě je možné platbu za pobyt provést převodem. Platba je možná vždy pouze v českých korunách. Není zde možné platit kartou a na Velehradě není bankomat ani směnárna.

Pokud některý z hostů přijede na plánovanou akci později nebo bude odjíždět dříve, bude mu cena upravena podle skutečně odebraných služeb. Výjimku tvoří akce, u kterých je objednaná pouze strava, zde je nutné uhradit všechna objednaná jídla (popř. jídla odebraná navíc).

Program

Je doporučeno, aby účastníci všech akcí dodržovali stanovený program včetně času výdeje jídel. Během celého dne je k rozjímání a modlitbám otevřena kaple, k procházkám je možné využít park nebo zahradu v areálu poutního domu. Dům je otevřen od 7.00 hod, brána do dvora se uzavírá ve 21.00 hod. Noční klid je od 22.00 hod do 6.00 hodin.

Kaple

Kaple je určena k rozjímání, bohoslužbám, modlitbám a adoracím - přístupná je od 7.00 hodin. Všichni jsou povinni se zde chovat tiše, s úctou k přítomnosti Ježíše Krista ve svatostánku. Při souběhu více akcí je nutné dodržovat program, který je vyvěšen na dveřích kaple, aby se lidé ve skupinách vzájemně nerušili. Je zde zakázáno zapalování svící.

Přípravu všeho potřebného ke mši svaté nebo adoraci zajistí sestra sakristiánka po předešlé domluvě v kanceláři. V kapli je zakázáno používání mobilních telefonů.

Stravování

Při přihlášení na exercicie je hostům automaticky objednána strava. Snídaně, obědy i večeře jsou vydávány v jídelně poutního domu v dobu, která je dána programem. Během celého dne je v jídelně možnost svačiny, v každém patře je možné využít varnou konvici k uvaření kávy a čaje, je zde též možné zakoupit minerální vodu nebo pivo. Jiný způsob přípravy teplé stravy zde není možný.

V patrech je k dispozici chladnička, kde si mohou hosté odkládat vlastní jídlo (je vhodné označení jménem). Po ukončení pobytu je nutné si nespotřebované jídlo z lednice odvézt. Z jídelny není možné odnášet příbory, nádobí ani jídlo na pokoje. Pokud některý z hostů potřebuje ze zdravotních důvodů dietní stravu, je třeba tuto skutečnost nahlásit předem. Kuchařky dietní stravu připraví a v jídelně bude podávána na označeném místě. Vegetariánská ani veganská strava připravena nebude.

Knihovna

Po dobu pobytu je možné vypůjčení knih z knihovny v jídelně. V případě, že je kniha odnesena do pokoje, je nutné zapsat datum, číslo a název knihy do sešitu. Vypůjčení je potvrzeno též podpisem. Po ukončení pobytu je třeba knihu vrátit, zapsat datum vrácení a zařadit ji podle čísla zpět do knihovny. Bez předešlé domluvy v kanceláři poutního domu je zakázáno knihy odvážet. Knihy nejsou určeny k prodeji. V knihovně je možné zapůjčení katolického tisku (bez zápisu do sešitu).

Ukončení pobytu

Po ukončení pobytu hosté odevzdají klíče do označené krabičky, které je položena na stolku u kanceláře nebo přímo v kanceláři poutního domu Stojanov. Případnou ztrátu klíčů je nutné nahlásit. Pokud někdo z hostů omylem klíče odveze, je vhodné, aby je odeslal poštou zpět do poutního domu. Na pokoji je třeba svléknout povlečení (nechat na lůžku), zavřít okna a zhasnout světlo.

Další pokyny:

- v pokojích, přednáškových sálech ani v kapli není možné stěhování nábytku;
- v domě není možné vylepovat plakáty;
- každý host zodpovídá za zapůjčené věci, jakékoliv poškození nebo ztrátu je povinen nahlásit v kanceláři poutního domu;
- v celém domě je zakázáno kouření, je zde též zakázáno nadměrné požívání alkoholických nápojů;
- každé podezření z onemocnění, úrazu či poranění je třeba hlásit v kanceláři poutního domu;
- všichni hosté by měli dbát na to, aby svým nevhodným oblečením nebo chováním nepohoršovali ostatní;
- je zakázáno vstupovat do klauzury a prostor, které jsou vyhrazeny pouze řeholním sestrám;
- v celém domě a přilehlých prostorách je vhodné zachovávat mlčení nebo hovořit tak, aby nebyli rušeni ostatní hosté;
- po 22. hodině není dovoleno rušit noční klid poslechem televize, rádia, zpěvem nebo hlučným mluvením na chodbách a pokojích;
- v případě, že ubytovaný má v úmyslu strávit noc mimo poutní dům, je povinen toto nahlásit v kanceláři.

Ubytované osoby jsou povinny dodržovat ustanovení organizačního řádu Římskokatolické duchovní správy Stojanov, denní režim, pravidla občanského soužití a řídit se pokyny pracovníků poutního domu.

Hrubé porušení organizačního řádu, pravidel a pokynů je důvodem ke zrušení ubytování a stravování.

Výjimky z organizačního řádu povoluje pouze zástupce rektora.© 2014 POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV. Všechna práva vyhrazena.