Modlitba za blahořeční

Modlitba za blahořečení "tatíčka Stojana"

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje
jsi dal slovanským národům poznat Tvé jméno.
Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu připoj
k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého
věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své
vzkříšení a svou oslavu. Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce
a námahy pozemského života. Tolik pracoval o brzké splnění
odkazu Pána Ježíše: Aby všichni byli spojeni v jedno.

Pane, dej ať se úspěšně zakončí jeho veliké dílo: abychom spolu
s ním v jednotě víry a srdcí, s opravdovou láskou v jedné Církvi,
oslavovali jméno Tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

ThDr.Antonín Stojan


© 2014 POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV. Všechna práva vyhrazena.